ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในจังหวัดชัยภูมิ

วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561

สำนักงานชลประทานที่ 6 : โครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในจังหวัดชัยภูมิ

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 นายกิติพงษ์ นิจจอหอ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในเขตจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคสนามประกอบด้วย

1.ฝายวังลึก บ้านหนองสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2.ฝายโนนลาน บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3.ฝายลำเจียง บ้านวังทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
4.ฝายลำเจ่าะ บ้านบ่อทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5.ฝายบ้านกระจวน บ้านกนะจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ