โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะออกติดตามความเรียบร้อยงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
          นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะออกติดตามความเรียบร้อยงานก่อสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเตรียมส่ง มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการที่กันเงินเหลื่อมปีเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานประกอบด้วย
1. ฝายห้วยวังลึก ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ฝายลำเจียง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3. ฝายลำเจาะ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
4. ฝายบ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
5. ฝายโสกรังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น