ออกตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง ออกตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการและเร่งรัดงานก่อสร้างพร้อมทั้งเป็นขวัญ และกำลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
1.ฝายห้วยม่วง 2 บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
2.ฝายห้วยยาง บ้านมอตาเจ็ค ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ
3.ประตูระบายน้ำลำห้วยใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4.ประตูระบายน้ำหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5.งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม.2+000 – 18+068 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น