ขอเชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เรียน  ผอ.ส่วนโครงการ  ผสก.๖  ผคบ.๓ คก.  ฝบท.ชป.๖  และหัวหน้าหน่วยงานฝากเบิก
สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอเชฺิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ทำความดี ดี ด้วยหัวใจ โดยขอให้ไปสมัครที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาของแต่ละจังหวัด ในวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำหรับจังหวัดขอนแก่นให้สมัครที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ชั้น ๑ หากทำการสมัครแล้วโปรดแจ้งให้สำนักงานชลประทานที่ ๖ ทราบภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมรายงานกรมชลประทานทราบต่อไป