กิจกรรม Big Cleaning Day

*กิจกรรม Big Cleaning Day
*ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณด้านอาคารที่ทำการ สชป.๖
*กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณเรือนประทับแรม
*กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณพื้นที่เขตความรับผิดชอบที่กำหนด (แนบท้าย)
*กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในบริเวณห้องทำงานของแต่ละหน่วยงาย