Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พิธีย้ายเคลื่อนองค์พระพุทธชินราชขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลาที่สร้างใหม่เพื่อสักการบูชา จึงขออนุญาตเรียนเชิญ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ โครงการก่อสร้าง สชป.6 อัญเชิญพระพุทธชินราช

ออกตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง ออกตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการและเร่งรัดงานก่อสร้างพร้อมทั้งเป็นขวัญ และกำลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
1.ฝายห้วยม่วง 2 บ้านห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
2.ฝายห้วยยาง บ้านมอตาเจ็ค ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ
3.ประตูระบายน้ำลำห้วยใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4.ประตูระบายน้ำหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
5.งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม.2+000 – 18+068 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 โครงการแก้มลิงกุดพิเวียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 นายกิติพงษ์ นิจจอหอ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง และตัวแทนโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ออกตรวจความเรียบร้อยก่อนการถ่ายโอนงานโครงการแก้มลิงกุดพิเวียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการถ่ายโอนให้ชลประทานร้อยเอ็ดไปดำเนินการบริหารจัดการต่อไปโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะออกติดตามความเรียบร้อยงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
          นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะออกติดตามความเรียบร้อยงานก่อสร้างที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเตรียมส่ง มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการที่กันเงินเหลื่อมปีเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานประกอบด้วย
1. ฝายห้วยวังลึก ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ฝายลำเจียง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3. ฝายลำเจาะ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
4. ฝายบ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
5. ฝายโสกรังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดโครงการก่อสร้าง

“โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัดโครงการก่อสร้างเพื่อติดตามงานในสังกัดโครงการก่อสร้าง”

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตามงานตามแผนงานงบประมาณ ขอให้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกท่านเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ตามกำหนด งานที่จะต้องเตรียมงานล่วงหน้าและขอให้มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรชั้นนำ และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ทุ่มเทกำลังกายช่วยเหลืองานของสำนักฯในวิกฤติผนังกั้นน้ำลำยังที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ประชุมสรุปผลการดำเนินการปิดพนังกั้นน้ำขาด

วันที่23 กรกฎาคม 2561
นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 ประชุมสรุปผลการดำเนินการปิดพนังกั้นน้ำขาด บ.ท่าเยี่ยม ต.นาแซง อ.เสรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายและวิธีการดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติการในงานครั้งต่อไป

ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในจังหวัดชัยภูมิ

วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2561

สำนักงานชลประทานที่ 6 : โครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างในจังหวัดชัยภูมิ

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 นายกิติพงษ์ นิจจอหอ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในเขตจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคสนามประกอบด้วย

1.ฝายวังลึก บ้านหนองสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2.ฝายโนนลาน บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
3.ฝายลำเจียง บ้านวังทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
4.ฝายลำเจ่าะ บ้านบ่อทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
5.ฝายบ้านกระจวน บ้านกนะจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังฝาปิด ตำบลซับสีทอง

“สำนักงานชลประทานที่ 6 ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังฝาปิด ตำบลซับสีทอง”

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมงคล ทองจะโป๊ะ ผวศ.ชป.6 มอบหมายให้นายณิศรากร บำรุงเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจธรณี และนายโกมินทร์ คำหนูไท นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 เข้าตรวจสอบพื้นที่ อ่างเก็บน้ำวังฝาปิด ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบโดยอ่างฯวังฝาปิด เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ในขั้นตอนการถวายฎีกาเพื่อรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่า จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 400 ไร่ และสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ประชุมประจำเดือน 16 พ.ค 61

16/05/61

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง เบิกจ่าย งบประมาณ งบเพิ่มเติม ประจำปี2561 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง เพื่อการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย กรมชลประทาน 

ออกติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการแก้มลิงกุดพิเวียง

13/05/61

วัน อาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายจักรินทร์ ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ ก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยคณะ ออกติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงกุดพิเวียงระยะที่1,2 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ควบคุมงาน หาแนวทางการแก้ไข และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานในสนาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>facebook