หน่วยพัสดุ

(นางสาวอมรา  สิมมี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน