หน่วยการเงิน

(นางศุภานัน  อินทำมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน