ฝ่ายวิศวกรรม

(นายกิติพงษ์  นิจจอหอ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ

(นายโกมิน  คำหนูไทย)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

 (นายกฤษณะ  แก้วก่ำ)

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

(นายกิตติสาร  สว่างวงศ์)

ช่างก่อสร้าง ช๔

(นายเจษฎา  จันทรมาลี)

นายช่างโยธา

(นายฤชา  ศรีกัน)

นายช่างชลประทาน

(นายพิชัย  เวียงวิเศษ)

นายช่างชลประทาน

(นายอธิษฐ์  กุลพัฒน์พงศ์)

นายช่างชลประทาน