ฝ่ายพัสดุ

(นางสาวอมรา  สิมมี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน