ฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวอมรา  สิมมี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางศุภานัน  อินทำมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธันยธรณ์  พชรพิชชากร)

พนักงานธุการ ส๓

(นางสาวนัสชิราภรณ์  เพียจันทร์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(นางสาวธารารักษ์  สุนทรห้าว)

เจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาววาสนา  อรรคฮาต)

นายช่างชลประทาน