ฝ่ายช่างกล

 

(นายศิริทร  ภู่ทอง)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(นายประยูรรัตน์  ป่าเจือ)

ช่างฝีมือโรงงาน ช๔

(นายไสว  ชัยแสง)

ช่างฝีมือโรงงาน  ช๓

(นายสุรชัย  ดวงพิมพ์)

ช่างฝีมือโรงงาน ช๓