ฝ่ายก่อสร้างที่ 4

(นายณัทกร  อรัญนารถ)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

(นายเพชรบุรินทร์  พิลาแดง)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

(นายธนา  ทับทิมพ์เสน)

นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน

(นายอุทร  มหาโยธา)

ช่างฝีมือสนาม ช.๓