ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

 

(นายกิตติพงษ์  โรจน์วิรัตน์)

นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายมาโนชย์  ทองปุย)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

(นายธเนส  ทับทิมใส)

วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ

(นายทิวากร  ไผ่โสภา)

นายช่างชลประทาน