กลุ่มงานการเงิน

(นางศุภานัน  อินทำมา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน